Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırma; öğretmenlerin iş motivasyonları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı II. döneminde Bolu ili merkez ilçede bulunan ortaöğretim okullarında görev yapan 735 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi tarama modelidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak İş Motivasyonu Ölçeği ile Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H Testi, Pearson korelasyon katsayısı, Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin içsel motivasyon algılarının yüksek, dışsal motivasyon ve iş motivasyonu algılarının ise orta düzeyde olduğu, örgütsel bağlılığa yönelik algılarının orta düzeyde olduğu örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal bağlılık algılarının yüksek, devam ve normatif bağlılık algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve alt boyutlarındaki algılarında anlamlı fark ortaya çıkmamıştır. Öğretmenlerin iş motivasyonu ve alt boyutları, örgütsel bağlılık ve alt boyutları olan duygusal ve normatif bağlılık algıları yaş değişkenine göre anlamlı fark gösterirken, örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı algılarında yaş değişkenine göre anlamlı fark ortaya çıkmamıştır. Öğretmenlerin yaşları arttıkça devam bağlılığı hariç, örgütsel bağlılık ve boyutları, iş motivasyonu ile boyutlarına ilişkin algılarının da yükseldiği saptanmıştır. Kıdem değişkeni öğretmenlerin algılarında örgütsel bağlılığın devam bağlılığı alt boyutu dışında hem iş motivasyonu ve alt boyutlarına ilişkin hem de örgütsel bağlılık ve alt boyutlarına ilişkin algılarda anlamlı fark ortaya çıkarmıştır. Kıdem arttıkça öğretmenlerin iş motivasyonları yükselmekte, örgütsel bağlılıkları artmaktadır. Eğitim düzeyi değişkeni açısından hiçbir algıda anlamlı fark ortaya çıkmamıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin iş motivasyonunun içsel motivasyon boyutu ile, örgütsel bağlılık ve boyutları olan duygusal bağlılık ve normatif bağlılık boyutu arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunurken; devam bağlılığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. İş motivasyonunun ve alt boyutu olan dışsal motivasyonun devam bağlılığı ile pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişkileri bulunurken, örgütsel bağlılık ve boyutları olan duygusal ve normatif bağlılık ile pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Öğretmen, İş Motivasyonu, İçsel-Dışsal Motivasyon, Örgütsel Bağlılık

Advanced Search


Announcements

  INES CONGRESS

  Saygıdeğer Bilim İnsanları 
   

  28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018) kongrede bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kongremiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi ve DTI University (Slovakya), Alanya Belediyesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecektir. 

  Kongremizin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. 

  Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, e-kitap olarak kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak tam metinlerin basıldığı konge bildiri kitabında ya da editörlü e-kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre kapsamında uluslararası karma sergi de düzenlenecektir. 

  Siz değerli bilim insanlarını 28 Nisan - 01 Mayıs 2018 tarihleri arasında III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 
   

  Saygılarımızla.
  Kongre Düzenleme Kurulu BaşkanıAdres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri