Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN YORDAYICILARI OLARAK ÖZ-YETERLİK VE ETKİLEŞİM KAYGISI
Psikolojik iyi oluş düzeyi genel olarak bireyin yaşamında karşılaştığı varoluşsal mücadelelerini yönetmesi olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik iyi oluşun kendini-kabul, diğerleri ile olumlu ilişkiler, özerklik, çevresel kontrol, yaşam amacı ve kişisel gelişim olmak üzere altı boyutu bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik ve etkileşim kaygısı düzeylerinin psikolojik iyi oluşlarını yordama gücünü ortaya koymaktır. Araştırmaya 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerine devam eden 127 (%59) kadın, 88 (%41) erkek olmak üzere toplam 215 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri Psikolojik İyi oluş Ölçeği, Öz-Yeterlik Ölçeği ve Etkileşim Kaygısı Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik ve etkileşim kaygısı düzeylerinin psikolojik iyi oluşlarını yordama gücünü ortaya koymak için standart çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öz-yeterlik ve etkileşim kaygısı psikolojik iyi oluşun %15’ini açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde öz-yeterliğin psikolojik iyi oluşu pozitif yönde anlamlı şekilde yordadığı ve etkileşim kaygısının ise psikolojik iyi oluşu negatif yönde anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur.

Keywords
Psikolojik İyi Oluş, Öz-Yeterlik, Etkileşim Kaygısı

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri