Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırmanın amacını, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile iş doyumları arasındaki ilişki oluşturmaktadır. İlişkisel tarama niteliğindeki araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Konya İli merkez ilçelerde 295 resmi ilk ve ortaokullarda görev yapan 7.371 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Bacanlı ve arkadaşları (2007) tarafından hazırlanan “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi” ve Spector (1985) tarafından geliştirilen “İş Doyum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Pearson korelasyonu, tek yönlü varyans analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0,05). Elde edilen sonuçlara göre ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile iş doyumları arasında kimi zaman düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı; kimi zaman da düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak kişilik özelliklerinin sorumluluk alt boyutu ile iş doyumunun ücret alt boyutu arasında yüksek düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki görülmüştür.

Keywords
Öğretmen, Doyum, İş Doyumu, Kişilik, Kişilik Özellikleri

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri