Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKULUN FİZİKİ ÇEVRE ALGI ÖLÇEĞİ (OFÇA): ÖLÇEK GELİŞTİRME GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Bu çalışmada, lise öğrencilerinin okullarının fiziki özelliklerini algılama düzeylerini ortaya çıkarmaya yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla geliştirilerek hazınlanan madde form uzmanlara gönderilmiş, incelemeleri talep edilmiştir. Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda formda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Oluşturulan 27 maddelik deneme formu 560 lise öğrencisine uygulanmıştır. Uygulama sonunda elde edilen veriler analiz edilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analiziyle (AFA) “fiziksel ihtiyaçlar”, “güvenlik ihtiyaçları” ve “psikolojik ihtiyaçlar” olmak üzere üç boyutlu ve toplam 22 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Analizlerde ölçeğin alt boyutları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Analizler sonucunda faktörlerin birbiriyle anlamlı ve olumlu bir ilişki sergilediği görülmüştür. Alt boyutların, ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak adlandırılan temel bir yapının bileşenleri olduğu ve bunların birlikte bir üst yapıyı oluşturduğu Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarıyla anlaşılmıştır. Modelin uyum iyiliği indeksleri kabul edilebilir düzeydedir. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları da Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonuçlarını doğrulamıştır. Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlılık katsayısı .933 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin “Fiziksel alt boyutu” Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .945, “Güvenlik alt boyutu” Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .642 ve “Psikolojik alt boyutu” Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .756 olarak bulunmuştur. Ulaşılan bulgulara göre ölçeğin faktörlerinin iç tutarlılık katsayılarının yeterli düzeyde olduğu görülmüş ve bütününün iç tutarlılık katsayısının yüksek olmasına bağlı olarak, lise öğrencilerinin okullarına yönelik fiziki özellikleri algılama düzeyleri üzerinde tutarlı ölçümler yapabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek oluşturulmuştur.

Keywords
Okulun Fiziki Çevre Algısı, ölçek geliştirme, güvenirlik, geçerlik, faktör analizi

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri