Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİLİŞÜSTÜ ÖZDÜZENLEMENİN DEŞİFRE ÇALMA BECERİSİNE VE DEŞİFRE ÇALMA TUTUMUNA ETKİLERİ
Bu araştırmanın amacı lisans düzeyinde gitar derslerinde kullanılan bilişüstü özdüzenleme basamaklarının öğrencilerin deşifre çalma performansı ve deşifre çalma tutumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma 2014- 2015 öğretim yılında Güney Doğu Anadolu bölesindeki bir üniversitede gerçekleştirilmiştir. Tek gruplu Ön test son test yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmada; 10 haftalık süreçte deney grubunda ilgili alan yazından seçilen bilişüstü özdüzenleme basamaklarının yer aldığı çalışmalar ve araştırmacı tarafından geliştirilen etkinlikler uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ön test ve son test kapsamında, araştırmacı tarafından geliştirilmiş “deşifre çalma tutum ölçeği” ve “deşifre performans rubriği” kullanılmıştır. Ön test ve son testlerin yorumlanmasında sürekli değişkenlere ilişkin bağımlı gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla Paired-t testi, sürekli değişkenlere ilişkin üç veya daha fazla sayıda grubun karşılaştırılması amacı ile kullanılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve iki kategorik değişken arasında anlamlı ilişki olup olmadığını sınamak amacı ile Fisher kesin ki-kare (Fisher’s exact test) testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerinin deşifre çalma becerisini geliştirmek için uygulanan bilişüstü özdüzenleme basamaklarının deşifre becerisine ve deşifre çalma tutumuna olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Deşifre çalma, üstbiliş, özdüzenleme, tutum.

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri