Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNGLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ BENLİK SAYGISI VE AKADEMİK ÖZ YETERLİKLERİ İLE STRESLİ YAŞAM OLAYLARINI YAŞAMA SIKLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öz benlik saygısı ve akademik öz yeterlik puanlarını belirlemek ve bu puanlarının stresli yaşam olaylarını algılama sıklıkları ile ilişkisini incelemektir. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan İngiliz Dil Bilimi ve İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde çeşitli sınıflara devam eden toplam 394 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veriler, demografik bilgi formu, “Rosenberg Öz Benlik Saygısı Ölçeği”, Jerusalem ve Schwarzer’in Akademik Öz Yeterlik Ölçeği” ve Oral’ın “ Üniversite Öğrencilerine Yönelik Yaşam Olayları Ölçeği” aracıyla toplanmıştır. Veri analizinde ortalama, standart sapma ve Spearman Rank korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Sonuçlar öğrencilerin öz benlik saygısı ile akademik öz yeterlik puanları arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğunu göstermektedir (r=0.464, p=0.00). Ayrıca, öğrencilerin stresli yaşam olaylarını içeren bireysel kaygı ve problemler, çevre, aile ve uyumla ilgili kaygı ve problemler ve akademik olay ve problemler ile öz benlik saygısı ve akademik öz yeterlikleri arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Anahtar Kelimeler: İngilizce öğrencileri, öz benlik saygısı, akademik öz yeterlik, stresli yaşam olayları.

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri