Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FEN ÖĞRETİMİNDE ARA DİSİPLİN KULLANIMI, BAŞARI, MOTİVASYON VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SÜRECİNDE ARA DİSİPLİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
Bu araştırmanın genel amacı, fen öğretiminde ara disiplin kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerine ve bunların kalıcılığına etkisinin incelenmesidir. Buna ek olarak araştırmadan elde edilen çıkarımlar doğrultusunda, fen bilimleri öğretmeni yetiştirme sürecinde ara disiplin öğretimine ilişkin çeşitli önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırma karma araştırma modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutu için, gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Nitel boyut için öğrencilerle çeşitli görüşmeler yapılarak ara disiplinlerin etkililiği hakkında görüşler alınmıştır. Araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Muğla Ula Gökova Salih Güneyman Ortaokulu’nda öğrenim gören 28’i deney grubunda ve 27’si kontrol grubunda olmak üzere toplam 55 7. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutu için Akademik Başarı Testi ve Yılmaz ve Huyugüzel-Çavaş (2007) tarafından geliştirilen Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutu için odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Nicel veriler SPSS programı aracılığıyla ortalama, standart sapma, t-testi analizleri kullanılarak; nitel veriler ise betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel ve nitel boyutlarında elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. Nicel anlamda akademik başarı sontest ve kalıcılık; fen öğrenmeye yönelik motivasyon kalıcılık testlerinde ara disiplinlerle fen öğretimi uygulanan deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir ve nitel anlamda da öğrencilerin ara disiplinlerin fen öğretiminde kullanımı konusunda olumlu görüşleri paralellik göstermektedir.

Keywords
Ara disiplinler, fen öğretimi, akademik başarı, fen öğrenmeye yönelik motivasyon, kalıcılık.

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri