Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARINDA OKULA YABANCILAŞMA VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK: BİR CHAID ANALİZİ İNCELEMESİ
Bu araştırmanın temel amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeyleri ve akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi chaid analizi ile incelemektir. Araştırma 2014-2015 akademik güz döneminde Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki farklı anabilim dallarında öğrenim görmekte olan n=537 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma dahilinde veri toplama aracı olarak, içerisinde; bir adet yedi soruluk kişisel bilgi formu, Çağlar (2012) tarafından geliştirilen 20 maddelik “Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (ÖYÖ)” ve Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen ancak Türkçe’ ye uyarlama çalışmaları Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından yürütülen yedi maddelik “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği (AÖÖ)” bulunan bir ölçme envanter formu kullanılmıştır. Örneklem grubundan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Chaid analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda, öğretmen adaylarının okula yabancılaşma düzeyleri ile akademik öz-yeterlik inançları arasında yüksek düzeyde ancak negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Akademik öz-yeterlik inançları yüksek olan öğretmen adaylarının okula yabancılaşma düzeylerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre erkek öğretmen adaylarının okula yabancılaşma düzeylerinin kadın öğretmen adaylarına göre daha yüksek bir düzeyde olduğu ve öğrencilerin okula yabancılaşmayı anlamsızlık ve buralsızlık boyutlarında daha çok yaşadıkları belirlenmiştir. Okula yabancılaşma ve akademik öz-yeterlik inancı arasındaki ilişki üzerinde; cinsiyet, ikamet edilen yer, kayıtlı olunan anabilim dalı ve kardeş sayısı değişkenlerinin manidar bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Öğretmen adayları, Okula yabancılaşma, Akademik öz-yeterlik, Chaid analizi

Advanced Search


Announcements


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri