Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİŞÜSTÜ ÖZDÜZENLEMENİN DEŞİFRE ÇALMA BECERİSİNE VE DEŞİFRE ÇALMA TUTUMUNA ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF METACOGNITIVE SELF-REGULATION ON SIGHT-READING SKILLS AND SIGHT-READING ATTITUDES )

Yazar : Elçin ERGİN  Yavuz DURAK  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 131-158
1073    895


Özet
Bu araştırmanın amacı lisans düzeyinde gitar derslerinde kullanılan bilişüstü özdüzenleme basamaklarının öğrencilerin deşifre çalma performansı ve deşifre çalma tutumları üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma 2014- 2015 öğretim yılında Güney Doğu Anadolu bölesindeki bir üniversitede gerçekleştirilmiştir. Tek gruplu Ön test son test yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmada; 10 haftalık süreçte deney grubunda ilgili alan yazından seçilen bilişüstü özdüzenleme basamaklarının yer aldığı çalışmalar ve araştırmacı tarafından geliştirilen etkinlikler uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ön test ve son test kapsamında, araştırmacı tarafından geliştirilmiş “deşifre çalma tutum ölçeği” ve “deşifre performans rubriği” kullanılmıştır. Ön test ve son testlerin yorumlanmasında sürekli değişkenlere ilişkin bağımlı gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla Paired-t testi, sürekli değişkenlere ilişkin üç veya daha fazla sayıda grubun karşılaştırılması amacı ile kullanılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve iki kategorik değişken arasında anlamlı ilişki olup olmadığını sınamak amacı ile Fisher kesin ki-kare (Fisher’s exact test) testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerinin deşifre çalma becerisini geliştirmek için uygulanan bilişüstü özdüzenleme basamaklarının deşifre becerisine ve deşifre çalma tutumuna olumlu yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Deşifre çalma, üstbiliş, özdüzenleme, tutum.

Abstract
The aim of this research is to determine the effects of metacognitive self-regulation steps used in the guitar courses at the level of bachelor degree on students’ sight-reading performance and sight-reading attitudes. The research was carried out in a university based in Southeastern Region of Turkey during the academic year of 2014-2015. The research utilized one group pretest-posttest quasi-experimental design and the studies including the metacognitive self-regulation steps selected from the relevant literature and the activities developed by the researcher were employed during the 10 weeks process. As a data collection means within the pretest-posttest design in the research, “sight-reading attitude scale” and “sight-reading performance rubric” were employed. In order to determine whether any significant difference exists between the dependent groups relevant to the continuous variables in interpreting the pretests and posttests, Paired-t test, one-way analysis of variance (ANOVA) used to compare three or more groups relevant to the continuous variables, and Fisher’s exact test for testing whether there exists a significant relationship between two categorical variables were used. It was concluded upon the research that metacognitive self-regulation steps used to develop the sight-reading skills of students has a positive influence on the sight-reading skills and sight-reading attitude.

Keywords
Sigh-reading, metacognition, self-regulation, attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri