Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN ÖĞRETİMİNDE ARA DİSİPLİN KULLANIMI, BAŞARI, MOTİVASYON VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SÜRECİNDE ARA DİSİPLİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
(THE USAGE OF CROSS-CURRICULUM DISCIPLINES, ACHIEVEMENT, MOTIVATION AND SUGGESTIONS TOWARDS INSTRUCTION OF CROSS-CURRICULUM DISCIPLINES IN THE PROCESS OF TRAINING OF SCIENCE TEACHERS )

Yazar : Ali YAKAR  Asuman Seda SARACALOĞLU Bilal DUMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 200-212
1114    732


Özet
Bu araştırmanın genel amacı, fen öğretiminde ara disiplin kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerine ve bunların kalıcılığına etkisinin incelenmesidir. Buna ek olarak araştırmadan elde edilen çıkarımlar doğrultusunda, fen bilimleri öğretmeni yetiştirme sürecinde ara disiplin öğretimine ilişkin çeşitli önerilerde bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırma karma araştırma modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutu için, gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Nitel boyut için öğrencilerle çeşitli görüşmeler yapılarak ara disiplinlerin etkililiği hakkında görüşler alınmıştır. Araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Muğla Ula Gökova Salih Güneyman Ortaokulu’nda öğrenim gören 28’i deney grubunda ve 27’si kontrol grubunda olmak üzere toplam 55 7. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutu için Akademik Başarı Testi ve Yılmaz ve Huyugüzel-Çavaş (2007) tarafından geliştirilen Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutu için odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Nicel veriler SPSS programı aracılığıyla ortalama, standart sapma, t-testi analizleri kullanılarak; nitel veriler ise betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel ve nitel boyutlarında elde edilen bulgular birbirini destekler niteliktedir. Nicel anlamda akademik başarı sontest ve kalıcılık; fen öğrenmeye yönelik motivasyon kalıcılık testlerinde ara disiplinlerle fen öğretimi uygulanan deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir ve nitel anlamda da öğrencilerin ara disiplinlerin fen öğretiminde kullanımı konusunda olumlu görüşleri paralellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Ara disiplinler, fen öğretimi, akademik başarı, fen öğrenmeye yönelik motivasyon, kalıcılık.

Abstract
The main purpose of this research is to examine the effects of cross-curriculum discipline usage on students’ academic success and motivation to learn science, and the retention of both. In addition, it is aimed to make some recommendations on cross-curriculum discipline instruction conducted during pre-service training of science teachers with the obtained results. In the research, mixed-model design was used. For the quantitative aspect of this study a pretest and posttest control group design study model was defined. For the qualitative aspect via interviews students’ opinions on the efficiency level of cross-curriculum discipline applications were investigated. With the findings obtained from the experimental study and the literature review taken as the basis, the importance of cross-curriculum instruction during pre-service education is highlighted and several recommendations were made. This study was executed by total 55 7th Grade students, 28 of whom were in the experiment group and 27 were in the control group, in the spring term of 2013-2014 fiscal year, in Muğla Ula Gökova Salih Güneyman Secondary School. The study population consists of all 7th Grade students in Ula. In the research, interviews are done about cross-curriculum disciplines with the students from the experiment group. In order to determine the students’ academic success levels in the scope of science technology lesson, an academic success test which covers the units and concepts taught was developed and implemented. In research in order to determine the students’ level of motivation to learn science, the study employed “Motivation toward Science Learning Scale” developed by Yılmaz & Huyugüzel-Çavaş (2007). Quantitative data were analyzed using SPSS and for qualitative data were analyzed using descriptive analyses. As a conclusion in the study, it was determined that experiment group to whom cross-curricular discipline applications were conducted had been more successful in academic success tests and had higher motivation levels than the control group to whom these weren’t applied to. Taking into account the statistical change in the academic success and motivation towards learning in the students taught through the usage of cross-curriculum disciplines and considering their positive opinions on the cross-curriculum disciplines, the recommendations made for the cross-curriculum discipline teaching during pre-service training of science teachers are developed.

Keywords
Cross-curriculum disciplines, science teaching, process of training of science teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri