Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARININ STRATEJİK LİDERLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: ANAOKULLARINDA BİR ÇALIŞMA
(EXAMINING THE STRATEGIC PLANNING APPLICATIONS WITHIN THE CONTEXT OF STRATEGIC LEADERSHIP: A STUDY IN PRE-SCHOOLS )

Yazar : Betül BALKAR  Hatice Ceylan KOCAOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 213-231
1023    949


Özet
Bu araştırmanın amacı; anaokulu öğretmenlerinin okul müdürlerinin stratejik liderlik özelliklerine ve okullarındaki stratejik planlama uygulamalarına yönelik görüşlerinin ve anaokulu müdürlerinin stratejik liderlik özellikleri ile okullarındaki stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Gaziantep ilinde görev yapan 318 anaokulu öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma verileri; stratejik liderlik ve okullardaki stratejik planlama uygulamalarına ilişkin ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Anaokulu müdürlerinin stratejik liderlik özelliklerinin ve okullarındaki stratejik planlama uygulamalarının yeterlik düzeylerinin belirlenmesinde ortalama puanlar kullanılmıştır. Stratejik liderlik ile stratejik planlama uygulamaları arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi ve doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda; stratejik liderlik ile stratejik planlama uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu ve stratejik liderliğin, stratejik planlama uygulamalarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak; anaokullarındaki stratejik planlama sürecine öğretmenlerin katılımını sağlama amacıyla okul müdürlerinin; stratejik liderliklerinin parçası olarak takım çalışmasına ve sosyal ağ oluşturmaya daha fazla önem vermeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Stratejik liderlik, stratejik planlama, anaokulları

Abstract
The purpose of this study is to examine the opinions of pre-school teachers on strategic leadership characteristics of their school principals and strategic planning applications in their schools and the relationship between strategic leadership characteristics of pre-school principals and strategic planning applications in their schools. The sample of the study consists of 318 pre-school teachers working in Gaziantep province. Data of the study were collected through scales related to the strategic leadership and strategic planning applications in schools. Competency levels of strategic leadership characteristics of pre-school principals and strategic planning applications in their schools were determined by using mean scores. Pearson correlation analysis and linear regression analysis were performed to examine the relationships between strategic leadership characteristics and strategic planning applications. As a result of the study, it is found that there is a significant relationship between strategic leadership and strategic planning applications and strategic leadership is a significant predictor of strategic planning applications. Based on the findings of the study, it is suggested that school principals should give more importance to team work and social networking as part of their strategic leadership with the purpose of providing participation of teachers in strategic planning processes in pre-schools.

Keywords
Strategic leadership, strategic planning, pre-schools

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu KONYA
Telefon : 05053856177 Faks :
Eposta : editorines@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri