ISSN:2149-0848

İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMAYI KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ


Bu çalışma, üçüncü ve dördüncü sınıf İngilizce öğretmenliği ile dördüncü sınıf Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz-yeterliklerini belirlemeyi ve çeşitli değişkenlere göre değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklemi, 2012-2013 akademik yılında bir üniversitede öğrenim gören 218 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterliklerini belirlemek amacıyla Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz-yeterlik seviyeleri cinsiyet, sınıf seviyelerine ve bölüm değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının, yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik yeterli düzeyde öz-yeterliğe sahip oldukları, yaratıcı drama yöntemini kullanmaya hazır oldukları; öğretmen adayları arasında cinsiyete, sınıfa ve bölüme göre farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bütün bu sonuçların ışığında üniversitelerde verilen yaratıcı drama dersinin öğrencilere katkısının olumlu düzeyde olduğu söylenebilir.


Keywords


İngilizce öğretimi, Türkçe öğretimi, drama, öz-yeterlik

Author: Oktay AKSOY
Number of pages: 66-76
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37801
Full text:
Paylaş:
The Journal of International Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.