ISSN:2149-0848

EV KADINLARININ ÖZ-ANLAYIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ


Çalışmanın amacı; Ev kadınlarının Öz-Anlayışlarının yaş, eş mesleği, evlilik süresi, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, iş tecrübesi ve eş geliri değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise Hatay ilinde yaşayan ve basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 320 ev kadını oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesi için Deniz, Kesici ve Sümer (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan "Öz-Anlayış Ölçeği (ÖAÖ)'' kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS Windows 25 programından yararlanılmış olup “Indepented Samples T”, “One Way Anova”, Tukey HSD ve LSD testleri kullanılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; 37 yaş ve üzeri olan ev kadınlarının Öz-Anlayış ortalamaları, 27-31 yaş ve 32-36 yaş aralığındaki ev kadınlarının Öz-Anlayış ortalamalarından daha yüksektir. Evlilik süresi 16 yıl ve daha üzeri olan ev kadınlarının Öz-Anlayış ortalamaları, evlilik süresi 1 yıldan az, 1-5 yıl ve 6-10 yıl arasında olan ev kadınlarına gore daha yüksektir. İş tecrübesi olan ev kadınlarının Öz-anlayış ortalamaları, iş tecrübesi olmayan ev kadınlarının ortalamalarına göre daha yüksektir. Ev kadınlarının çocuk sayısı, eş mesleği, eş geliri ve eğitim düzeyi değişkenleri açısından Öz-Anlayış ortalamaları ise anlamlı olarak farklılaşmamaktadır.


Keywords


Ev kadını, Öz-anlayış, Evlilik

Author: Fatih ATLI - Ahmet BUĞA
Number of pages: 51-65
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/INESJOURNAL.37802
Full text:
Paylaş:
The Journal of International Educational Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.