LİSE ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

Author:

Number of pages: 259-276
Year-Number: 2015-4

Abstract

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi ile birlikte öğrenme öğretme süreçlerindeki teknoloji ve alt yapı olanaklarının artırılması ve öğrenmenin daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu projenin başarılı olması projenin getirdiği teknolojik olanakların sınıfa yerleştirilmesinin ötesinde öğretmen ve öğrencilerin bu teknolojileri uygun biçimde kullanmaları sürecine bağlıdır. Bu noktada öğretmenlerin kendilerini bu teknolojileri kullanmaya yeterli görme inançları çok önemli rol oynamaktadır. Bu inanç öz-yeterlik inancı olarak adlandırılmaktadır. Araştırma sonuçları öz-yeterlik inançları daha yüksek bireylerin daha çok ve daha kararlı çalıştıklarını, iyi bir performans ortaya koyduklarını ve daha başarılı olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla FATİH projesinin başarılı olup olamaması noktasında yanıtlanması gereken önemli bir soru, öğretmenlerin FATİH projesi kapsamındaki teknolojileri kullanmaya yönelik öz-yeterlik inançlarının ne düzeyde olduğudur. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin FATİH projesi teknolojilerini kullanmaya yönelik öz-yeterlik inançlarını incelemektir. Araştırma tarama türüdür. Araştırma kapsamında Kayseri ili Melikgazi ilçesinde çalışan 285 öğretmenden, anket yoluyla veri toplanmıştır. Verilerin toplanmasında FATİH projesi teknolojileri öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğunun FATİH projesi teknolojilerini kullanma öz-yeterlik inanç düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Katılımcıların cinsiyet, branş gibi özelliklerine göre öz-yeterlik inanç düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı bir başka sonuçtur. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversitede aldıkları eğitimin kendilerini eğitim teknolojilerini kullanmaya orta seviyenin altında hazırladığını düşündükleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarını dikkate alarak öğretmenlerin FATİH projesi teknolojilerini kullanma öz-yeterlik inanç düzeylerini yükseltmek için sadece bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemenin ötesinde, öğretmenlerin öz-yeterlik inançlarının da geliştirilmesini sağlayacak öğretim programlarının geliştirilmesi ve işlerliğinin sağlanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Through the medium of FATİH project, It is planned to increase the substructural and technological facilities in learning and teaching process and planned also an achievement in learning more effectively and forcefully. Being successful in this Project depends on not only placing the technological facilities that the Project provides, into the classroom but also the process of students and teachers using this technologies properly. The planner, the manager and the simplifier of this process must be the teacher. It is not possible to be mentioned that those substructural and technological facilities are accomodated through out the whole educational system. Yet the teachers in the educational system must be ready to use these Technologies and facilities adequately. At this point, it is very important the teachers in the system are supposed to feel the belief of being competent about using this technologiesinfluentially. This belief is called self-efficacy. The results of researches shows us that those who have higher self-efficacy level work hard and are strong-minded, put a good performance for than dare more successful. So a significant question which needs to be replied on whether Fatih project is going to be successful or not is the same thing how the teachers have eagerness of using the technology and belief of self-efficacy. The goal of this research is to analyse the teachers’ belief of self-efficacy on using Technologies related to Fatih project. There search is thetype of scannig. The data is brought together reaching 285 teachers working in the town, Melikgazi- Kayseri via questionary. About the collecting data, TheScale of Self-efficacy in the Technologies of The Project of FATİH which the researcher improved himself and made the study of reliability and validity was used. At the conclusion of the research the most of the teachers joining the work out have the medium level of self-efficacy on using the technologies of Fatih project. Moreover, the belief of self-efficacy varies enormously depending on the ages and the ranks and the faculties of the teachers graduated but not on the gender definitely.

Keywords