İLKOKUL EĞİTİMİNİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Number of pages: 358-367
Year-Number: 2015-4

Abstract

Eğitim ortamında kazandıran temel beceriler her alana aktarılabilen, kişinin farklı alanlardaki becerileri de kazanmasında ve başarısında önemli olan becerilerdir. Temel beceriler arasında bulunan yaratıcı düşünme becerisi de doğuştan gelen bir beceri olmasının yanında etkili bir eğitim ile düzeyi yükseltilebilen bir beceridir. Bu bakımdan aileye ve öğretmenlere düşen görev daha küçük yaşlardan itibaren çocukların yaratıcılık düzeylerini ortaya çıkarmak, yaratıcı düşünmeyi destekleyici etkinliklerle onların yeteneklerini geliştirmektir. Çünkü yaratıcılık sosyal hayat ve iş hayatında da aktif şekilde etkilidir. Özellikle temel eğitimin verildiği ilkokul yıllarında yaratıcı düşünme becerisinin kazandırılması da bireylerin yaşamını önemli derecede etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı ilkokul eğitiminin yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla ilkokul 1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda okuyan öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri karşılaştırmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada Bartın ili genelinde bulunan 2 okulun 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan 157 öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri Torrance Yaratıcı Düşünme Ölçeği Sözel Formu ile ölçülmüştür. Elde edilen veriler nonparametrik istatistiki teknikler aracılığıyla analiz edilerek tablolaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Acquire basic skills in the educational environment can be transferred to all areas and they are important skills for people gain the skills and success in different areas. Creative thinking skills are innate skills and its level can be upgraded with effective training. In this regard, parents and teachers’ task is to reveal the level of creativity of children and to develop their creative thinking skills by supporting activities since smaller age. Because creativity is effective in the social life and work life. Especially gaining creative thinking skills in the primary school that given the basic training, it will significantly affect the lives of i

Keywords