OKUL MÜDÜRLERİNİN MENTORLÜĞÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 22-39
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin mentorlük düzeyini belirlemek amacıyla Okul Müdürlerinin Mentorlüğü Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin veriler açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile sağlanmıştır. Component faktör analizine dayalı olarak 3 alt boyut (kişilik gelişimi, mesleki gelişim, kariyer gelişimi) ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; tüm faktör yüklerine ait değerler 0.64 ile 0.85 aralığında bulunmuştur. Tüm yük değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<.001) saptanmıştır. Ayrıca uyum indeksleri (x2/sd=2.05, CFI=.93, RMSEA=0.58 ve SRMR=0.39) kabul edilen uyum değerlerinin üzerinde bulunmuştur. Ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı 0.975 olarak bulunmuştur. Üç alt boyutun kendi içerisinde hesaplanan güvenirlik katsayıları, kişilik gelişimi alt boyutu için 0.946, mesleki gelişim alt boyutu için 0.927, kariyer gelişimi alt boyutu için 0.955’dir. Bulgular alt ölçeklerin güvenirlik katsayılarının yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin mentorlük düzeyleri öğretmenlerin cinsiyetlerine ve branşlarına göre farklılaşmaktadır.

Keywords

Abstract

The present study tests the validity and reliability of School Managers Mentorship Scale in order to define mentorship levels of school managers from teachers’ perspectives. Data related to construct validity of the scale were provided through exploratory and confirmative factor analysis. Component factor analysis yielded 3 sub-scales (personal development, professional development, career development). According to the confirmative factor analysis conducted for these sub-scales, values related to all factor loads range between 0.64 and 0.85. All load values are statistically significant (p<.001). Additionally, calculated fit index values (x2/sd=2.05, CFI=.93, RMSEA=0.58 ve SRMR=0.39) are above acceptable fit values. Reliability coefficient for the whole scale was calculated as 0.975. Reliability coefficients calculated for personal development sub-scale is 0.946, 0.927 for professional development, and 0.955 for career development sub-scale. Findings indicate high-level reliability for the scale. Moreover, mentorship levels of school managers from teachers’ perspectives differ across genders and branches of teachers.

Keywords