TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MOTİVASYONEL, BİLİŞSEL VE BİLİŞÜSTÜ YETERLİKLERİ

Author:

Number of pages: 395-407
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının motivasyonel, bilişsel ve bilişüstü yeterliklerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin batısındaki bir üniversitede öğrenim gören 292 Türkçe öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aktamış ve Uça (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘Motivasyonel, Bilişsel ve Bilişüstü Yeterlilikler Ölçeği’ kullanılmıştır. normal dağılım gösteren faktörler için veri analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılırken, normal dağılım göstermeyen faktörler için veri analizinde Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada aritmetik ortalama, tepe değer, ortanca, yüzde gibi betimsel veri analizlerine yer verilmiştir.Araştırmanın sonuçları incelendiğinde kadın Türkçe öğretmeni adaylarının, erkek Türkçe öğretmeni adaylarına göre öğrenme sürecini düzenlemede daha dikkatli oldukları görülmektedir. Araştırmada öğrenme sürecini düzenlerken kadın öğretmen adayların notlar aldığı, önemli noktaların altlarını çizdikleri, çalışmaya ön hazırlık yaptıkları ve çalışma esnasında kendi kendilerine sorular sordukları görülmektedir. Ayrıca not ortalaması 2.51-4.00 arası olan Türkçe öğretmeni adaylarının, not ortalaması 1.00-2.50 arası olan Türkçe öğretmeni adaylarına göre öğrenme sürecini daha iyi düzenledikleri görülmüştür. Not ortalaması 2.50’nin üzerinde olan Türkçe öğretmeni adaylarının sınıfta öğretilenlerin önemli olduklarını düşündükleri görülmektedir. Türkçe öğretmeni adaylarının öğrenme stratejilerini kullanma konusunda kendilerine olan güvenlerinin yüksek olduğu söyleyebilir. Türkçe öğretmeni adaylarının özyeterlikleri konusunda kendileriyle ilgili inanç eksikliği hissettikleri görülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the motivational, cognitive and metacognitive competences of preservice Turkish language teachers with regards to various variables. Relational screening model was used in the study. The participants of the study were 292 preservice Turkish language teachers studying at a university in the West of Turkey. As an instrument for data collection, the scale of “Motivational, Cognitive and Metacognitive Competence” adopted into Turkish by Aktamış and Uça (2010) was used in the study. T-test an one-way variance analysis were used for the factors with normal distribution in the analysis of the collected data whereas Mann Whitney U, Kruskal Wallis test was used in the analysis of the data without normal distribution. Some descriptive data analysis techniques such as arithmetic means, mode, median and percentage were used in this study. When the findings of the study were investigated, female preservice Turkish language teachers were found to be more careful in designing their learning processes compared to male preservice Turkish language teachers. This study has found out that female teachers took notes in the learning processes, underlined important parts, laid groundwork for studying activities and directed questions to themselves during the activities. Besides, the preservice Turkish language teachers whose grade point averages were between 2.51-4.00 were found to be more successful in designing their learning processes compared to those whose grade point averages were between 1.00-2.50. The preservice Turkish language teachers whose grade point averages were above 2.50 are seen that they consider teachers’ roles important in the classes. It can be suggested that preservice Turkish language teachers’ self-confidence for using their learning strategies are high. Preservice Turkish language teachers can be suggested to feel the absence of belief in themselves about self-efficacy.

Keywords