ALAN GEZİLERİNDE OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANMALARININ DESTEKLENMESİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 82-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada; Alan gezileri bilim etkinlikleri eğitim programının (AGBEEP), okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanma düzeylerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Deneysel araştırma modelinin kullanıldığı araştırmada çalışma grubunu; 2014/2015 eğitim yılında İzmir İlinde Bağımsız Anaokullarında görev yapan 60 (30 deney-30 kontrol) okulöncesi eğitim öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Düzeyleri Ölçeği (OÖEÖTBSBKDÖ)” kullanılmıştır. Bulgular; deney grubunun OÖEÖTBSBKDÖ öntest ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde, sontest lehine farklılık olduğunu göstermektedir (p<0.05). Bu bulgu; AGBEEP ile öğretmenlerin alan gezilerinde TBSB kullanım düzeylerinde anlamlı bir artış sağlandığını ifade etmektedir. Ayrıca, deney grubu öğretmenlerin OÖEÖTBSBKDÖ sontest ve izleme testi puan ortalamaları karşılaştırıldığında ise anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı, verilen eğitimin (AGBEEP) kalıcı bir etki sağladığını göstermektedir (p>0.05). Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda okulöncesi eğitim öğretmenlerinin alan gezilerinde oyunsu bir süreç içinde TBSB kullanmalarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the effects of field trips scientific activities curriculum (FTSAC) on the levels of preschool education teachers’ using basic scientific process skills. In this study where experimental research model was used, the study group consisted of 60 preschool education teachers (30 experiment- 30 control) who work for independent Preschools in the city of Izmir in 2014/2015 school year. In the study, Preschool Education Teachers’ level of Using Basic Scientific Process Skills Scale (PETLUBSPSS)” which was determined by the researcher in 2012/2013 school year and whose validity and reliability was confirmed by 471 preschool teachers was used as a data collection tool. The findings show that there is a difference in favor of post test on a meaningful level between pretest and post test point average of experimental group (PETLUBSPSS) (p<0.05).This finding means that there has been a meaningful increase in teachers’ level of using BSPS in field trips through FTSAC. Additionally, the experimental group shows that there is no meaningful differentiation when the pretest and post test points of teachers PETLUBSPSS are compared and the education provided (FTSAC) left a lasting impact (p>0.05). In the study, as a result of the findings obtained, suggestions were developed aimed at Pre School Education Teachers’ using BSPS in a game-like process in field trips.

Keywords