MÜZİK VE İCRA EĞİTİMİNDE ZAMANLAMA BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 104-120
Year-Number: 2016-9

Abstract

Müzik eğitimi ve icra eğitiminin en önemli boyutlarından biri, ifade ve yorum eğitimidir. Müzikte ifade ve yorum kapsamında ritim, tempo v.b. gibi aracılığıyla yapılan zamanlamanın, icracı tarafından aktarılmasına, icra da zamanlama denilebilir. İcra da zamanlama, yorum ve ifade kapsamında bir çok boyutu içinde barındırmaktadır. İcranın, icracı ve dinleyici arasında etkin olabilmesi için, müzikal yazıda notalar aracılığı ile aktarılmış olan notanın doğru zamanda ve doğru notalarla ifade edilmesi yeterli değildir ve özgün bir ifade/yorum anlayışına ihtiyaç vardır. Ritim olgusunun müzikte temel bir zeminde olduğunu düşünüldüğünde, icra sürecinde ritim ve ritim kalıplarının, tartım v.b. gibi ritme ait unsurların doğru ve estetik bir bütün olarak, ifade amacına uygun yansıtılmasının gerekliliği görülmektedir. Bu bağlamda icracılıkta ve icra eğitiminde, icra da zamanlama ile aktarılacak olan ifade ve yorumun, eserin estetik ve ritmik yapısına uygun ölçütler içerisinde yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ve önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada icracılık ve icra eğitiminde icra da zamanlama ve ifadeli zamanlamanın yeri ve önemi incelenmiş, konu ile ilgili görüş ve önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

One of the most important dimensions of music and performance training is the training of expression and interpretation. Performance timing is the conveyance of the timing, which is created by rhythm and beat, by the performer in framework of expression and interpretation. Performance timing includes many dimensions in context of interpretation and expression. For an effective performance between the performer and the listeners, it is not sufficient to express music, which is transferred by notes in musical writing, using correct notes in the correct time. There is need for a unique approach to expression and interpretation. Considering that the phenomenon of rhythm is essential in music, the rhythm and the stereotypes of rhythm (e.g. meter, beat) are conveyed by the performer as well as the notes in the process of performance using timing. In this context, the expression and interpretation, which are to be realized using performance timing in performance and performance training, should be done considering criteria that are in conformance with the aesthetic and rhythmic structure of the work. Thus, timing skills play a major role in performing. This study was intended to examine the place and importance of timing and expressional timing in performance and performance training. The study also includes a variety of opinions and suggestions about this subject.

Keywords