İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜK PROGRAMDAN KAYNAKLANAN STRES ALGILARININ BELİRLENMESİ ÖLÇEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 26-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örtük programın bazı olumsuz unsurları öğrencilerde stres algısına neden olabilmektedir. Okullardaki örtük program ve olumsuz unsurlarının öğrencilerde ne düzeyde stres algısına neden olduğu tespit edilmeli ve bu olumsuzluklar giderilmeye çalışılmalıdır. Bu araştırma ilköğretim öğrencilerinin örtük programdan kaynaklanan stres düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş olan “İlköğretim Öğrencilerinin Örtük Programdan Kaynaklanan Stres Algılarının Belirlenmesi Ölçeği” nin geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır. Geçerlik-güvenirlik testleri olarak “Açımlayıcı Faktör Analizi”, “Doğrulayıcı Faktör Analizi” ve “Cronbach Alpha” katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklemini açımlayıcı faktör analizi için Kilis ili merkez ilköğretim okullarından alt-orta-üst sosyoekonomik düzeydeki üç ilköğretim okulundan 510 öğrenci ;doğrulayıcı faktör analizi için ise Kilis ili merkez ilköğretim okullarından alt-orta-üst sosyoekonomik düzeydeki farklı üç ilköğretim okulundan 469 öğrenci oluşturmaktadır. 45 madde ve üç alt boyuttan oluşan “İlköğretim Öğrencilerinin Örtük Programdan Kaynaklanan Stres Algıları Ölçeği”nin güvenirlik katsayısı 0,947olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonunda ise uyum indeksleri NFI=0,96, NNFI=0,97, CFI=0,98, RMSEA=0.065 olarak hesaplanmıştır.

Keywords

Abstract

Some negative features of hidden curriculum can lead to students’ perception of stress. What levels of stress perception hidden curricula and their negative effects lead to among students need to be known and such negativities need to be eliminated. This study aims to test validity and reliability of the “Scale for Identification of Primary School Students’ Perception of Stress Led by Hidden Curriculum” developed with the aim of knowing primary schools students’ levels of stress resulting from hidden curriculum. Exploratory Factor Analysis, confirmatory factor analysis and Cronbach Alpha coefficients are calculated. The sample for exploratory factor analysis consists of 510 students in the central primary schools of the city of Kilis with lower-middle-upper socioeconomic levels; for confirmatory factor analysis the sample consists of 469 students from three different primary schools in the city of Kilis with lower-middle-upper socioeconomic levels. The reliability coefficient of the “The Scale for Identification of Primary School Students’ Perception of Stress Led by Hidden Curriculum” including 45 articles and three dimensions, is calculated as .947. As a result of confirmatory analysis fit indices are calculated as NFI=0,96, NNFI=0,97, CFI=0,98, RMSEA=0.065.

Keywords