ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 306-317
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, orta okul öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmaya 160 erkek, 186 kız olmak üzere toplam 346 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğrenci Tanıma Formu” ve yine araştırmacı tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin Türkçe dersi akademik başarıları ve genel akademik başarılarını ile okuduğunu anlama düzeyleri arasındaki ilişki Pearson Correlation Coefficient ile hesaplanmıştır. Araştırmada, okuduğunu anlama ile Türkçe dersi başarısı ve akademik başarı ortalaması arasında pozitif yönlü yüksek bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The present study examines the relationship between reading comprehension and academic achievement of secondary school children. The study is conducted via survey research method. 160 male, 186 female; a total of 346 students participated in the research. In order to collect data about the personal information of the students “Student Information Form” developed by the researcher, and “Reading Comprehension Scale”, also developed by the researcher, are used. In the present study, Pearson Correlation Coefficient calculation is used in order to determine the relation between the general academic achievement, Turkish lesson academic achievement average, and reading comprehension. The findings of the study reveal that the students with high reading comprehension scores have also high general academic achievement scores and Turkish lesson academic achievement scores averages compared to the students with low reading comprehension scores.

Keywords