OKUL YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİMİNDE GÜCÜ KULLANMA STİLLERİ İLE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages: 214-234
Year-Number: 2018-15

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile öğretmen liderliği arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Nicel araştırma yöntemi ve ilişkisel tarama modelinde kurgulanan bu araştırmaya Karabük ilinde kamu okullarında farklı okul türlerinde görev yapmakta olan toplam 303 öğretmen katılmıştır. Araştırma verileri Koşar (2008) tarafından geliştirilen Güç Tipi Ölçeği ve Beycioğlu ve Aslan (2010) tarafından geliştirilen Öğretmen Liderliği Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizi için Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile öğretmen liderliğinin alt boyutlarının ilişkili olduğu ve okul yöneticilerinin güç stillerinin öğretmenlerin liderlik davranışlarını açıklayan önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin güç stilleri arasında zorlayıcı gücün öğretmen liderliğinin kurumsal gelişme, mesleki gelişim ve meslektaşlarla işbirliği boyutunu pozitif yönde ve anlamlı bir biçimde yordayan tek değişken olduğu bulunmuştur. Mevcut araştırmadan elde edilen bulgular ilgili alan yazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to determine the relationship between power styles of school administrators and teacher leadership. A total of 303 teachers employed in state primary, secondary and high schools located in Karabuk province participated in this study designed as a correlational one under quantitative research method. The Power Style Scale developed by Koşar (2008) and Teacher Leadership Scale developed by Beycioğlu and Aslan (2010) were used to gather data. Pearson Product-Moment Correlational Coefficient and Multiple Linear Regression Analysis were conducted to analyse the data. As a result of the research, it was concluded that the school administrators’ power styles predicted each sub-dimension of teacher leadership significantly and that school administrators' power styles were an important variable explaining the leadership behaviors of the teachers. It was also concluded that coercive power was the only variable among school administrators' power styles that separately, positively and significantly predicted the institutional improvement, professional improvement, and collaboration among colleagues;dimensions of teacher leadership. Findings obtained from the current study were discussed in relation to the related field and some suggestions were presented.

Keywords