ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ (2017 – 2023) VE 2023 EĞİTİM VİZYONUNUN ÖĞRETMEN ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 75-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Öğretmen Strateji Belgesi’nin (2017 - 2023) ve 2023 Eğitim Vizyonu’nun öğretmen odaklı değerlendirilmesidir. Böylelikle eğitim reformlarının merkezinde olan öğretmene ve öğretmen yetiştirme sistemine katkıda bulunulabilecektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden alanyazın taraması kullanılmıştır. Öğretmen Strateji Belgesi (2017 – 2023), 2023 Eğitim Vizyonu ve ilgili alanyazın değerlendirildiğinde; Türkiye’de öğretmen yetiştirme, adaylık ve işe başlama süreçlerinde yaşanan sürekli değişikliklerin hem öğretmen yetiştirmeyi hem de genel anlamda eğitim sistemini olumsuz bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılabilir. Türk eğitim sistemi ve öğretmenler üzerinde bulunan bu olumuz etkilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) ve 2023 Eğitim Vizyonu ile ortadan kaldırılması ve öğretmen merkezli reformlar yapılması planlanmıştır. Bu çalışmada Öğretmen Strateji Belgesi (2017 – 2023), 2023 Eğitim Vizyonu ve ilgili alanyazın doğrultusunda ülkenin eğitsel hedeflerine daha etkili ve verimli bir biçimde ulaşılabilmesi için bir takım öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is teacher-oriented evaluation of the Teacher Strategy Document (2017 - 2023) and the 2023 Education Vision. Thus, it will be possible to contribute to the teacher and teacher training system which is at the center of the education reforms. In this study, the study of field literature from qualitative research methods was used. Considering the Teacher Strategy Document (2017 - 2023), 2023 Education Vision and related literature, it can be concluded that the continuous changes in teacher training, candidacy and recruitment processes in Turkey negatively affect both teacher training and the education system in general. It is planned to eliminate these impacts on the Turkish education system and teachers with the Teacher Strategy Document (2017-2023) and 2023 Education Vision developed by the Ministry of National Education and to make teacher-centered reforms. In this study, in line with the Teacher Strategy Document (2017 - 2023), 2023 Education Vision and the related literature, a number of suggestions have been developed in order to reach the educational objectives of the country more effectively and efficiently.

Keywords