YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN YORDAYICILARI OLARAK MUTLULUK VE MUTLULUK KORKUSU: BİR PLS-SEM ÇALIŞMASI
HAPPINESS AND FEAR OF HAPPINESS AS PREDICTORS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN HIGHER EDUCATION: A PLS-SEM STUDY

Author : Murat POLAT
Number of pages : 50-69

Abstract

Bu araştırmanın amacı yükseköğretimde çalışan idari personelin mutluluk, mutluluk korkusu ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmaya bir devlet üniversitesinde çalışan n=63 idari personel katılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama deseninde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak; bir adet kişisel bilgi formu, “Mutluluk Korkusu Ölçeği”, “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu” ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Dağıtılan ölçme envanter formlarının geriye dönüş oranı %78,7’dir. Araştırmada ulaşılan verilerin analizinde SPSS ve SmartPLS 3 programlarından yararlanılmıştır. Veriler üzerinde; geçerlik-güvenirlik, faktör ve doğrusallık analizleri yapılmış ve Hipotez testleri (Bootstrapping Metodu) gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda yükseköğretimde çalışan idari personelin mutluluğu ve mutluluk korkusu düzeyleri ile örgüte duygusal bağlılıkları arasında anlamlı ve yordayıcı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Dahası personelin örgüte duygusal bağlılıklarının devam bağlılıklarını anlamlı bir şekilde yordamakta olduğu anlaşılmıştır. Son olarak; yükseköğretimde çalışan idari personelin mutluluk ile mutluluk korkusu düzeyleri ve duygusal bağlılık ile devam bağlılığı düzeyleri birlikte örgüte normatif bağlılık düzeylerini anlamlı bir şekilde yordamaktadırlar. Çalışma sonunda ulaşılan sonuçlara ilişkin birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Yükseköğretim, Mutluluk, Mutluluk korkusu, Örgütsel bağlılık, PLS-SEM

Read:696

Download: 225

Atıf Bulunamadı