ÖĞRENCİLERE GÖRE POZİTİF ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONU VE KATILIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 178-188
Year-Number: 2020-25

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin ders çalışmaya motive olmaları ve derse katılımları ile pozitif öğretmen özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Çalışma grubu 14-19 yaşları arasında lise öğrenimi gören 105 kız ve 143 erkek olmak üzere toplam 248 ergen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada "Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeği" , "Derse Katılım Ölçeği" ve "Pozitif Öğretmen Ölçeği" kullanılmıştır. Öğrencilerin ders çalışmaya motive olmaları  ve derse katılımları ile pozitif öğretmen özellikleri arasındaki ilişkiler Pearson Korelasyon ve Çoklu Regresyon analizi ile hesaplanmıştır. Pozitif öğretmen ile içsel motivasyon arasındaki ilişki pozitif yönde ve anlamlı bulunmuştur. Amotivasyon ile pozitif öğretmen içsel motivasyon ve dışsal motivasyon arasındaki ilişki negatif yönde ve anlamlı bulunmuştur. Öğrencilerin pozitif öğretmen ile motivasyon ölçeğinin alt boyutları olan bilişsel katılım ile duygusal katılım arasında pozitif yönde güçlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur.  Motivasyon ölçeğinin alt boyutu olan davranışsal katılım, pozitif öğretmen özelliklerinin pozitif yönde anlamlı düzeyde açıkladığı saptanmıştır. 

Keywords

Abstract

The purpose of this research, motivate students to study and attendance to lesson also learn to relation with positive teacher characteristics. The working group are between 14 and 19 years old high school students ;105 girls and 143 boys, total 243 teenager. In this research has been used "Class Participation Scale" , "Motivation to Study Lesson Scale" and "Positive Teacher Scale ". The results are calculated by Pearson Korelasion and Multi Regresion . They are motivate students to study , active participations in class and positive teacher scale.  The relation between positive teacher and intrinsic motivation is in the positive direction and meaningful. The relation of amotivation , positive teacher, intrinsic  motivation andextrinsic motivation are negative direction and meaninful.  A positive and significant relation was found between positive teacher and subdimensions of motivate scale, the emotional participation and cognitive participation about students. Behavioral participation , which is the subdimension of the motivate scale , was found positive when a positive level of teacher characteristics.

Keywords