Beden Saygısının Sosyal Görünüş Kaygısı Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Öz Şefkatin Rolü

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 31-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı beden saygısı ile sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkide öz şefkatin aracılık etkisinin incelendiği bir model test etmektir. Araştırmanın çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemi kullanılarak ulaşılan 388 yetişken bireyden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Beden Saygısı Ölçeği, Sosyal Görüş Kaygısı Ölçeği ve Öz Duyarlık Ölçeği kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve yol analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizinde değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu bulunmuştur. Regresyon analizine göre beden saygısı, sosyal görünüş kaygısını negatif yönde anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Yol analizinde ise tüm değişkenler arasındaki yol katsayılarının anlamlı ve model uyumunun yeterli olduğu belirlenmiştir. Analizler neticesinde aracılık etkisinin anlamlı ve öz şefkatin kısmi aracılık etkisine sahip olduğu bulunmuştur. Bulgular ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to test a model examining the mediating effect of self-compassion in the relationship between body esteem and social appearance anxiety. The sample of the study consists of 388 adults reached by the convenient sampling method. Personal information form, Body Esteem Scale, Social Appearance Anxiety Scale, and Self-Compassion Scale were used as data collection tools in the study. In the correlation analysis, the relationships between the variables were found to be significant. According to the basic linear regression analysis, body esteem significantly predicted social appearance anxiety in a negative way. In the path analysis, it was determined that the path coefficients between all variables were significant and the model fit was sufficient. As a result of the analysis, it was found that the mediation effect was significant and self-compassion had a partial mediation effect. The findings are discussed in the context of the relevant literature. 

Keywords