Zihniyet Teorisi Ölçeğinin İngilizce’ye Uyarlanması

Author:

Year-Number: 2022-30
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The aim of this study is to adapt Mindset Theory Scale (Yılmaz, 2022) into English. The participants of the study were 1154 middle school (senior year), high school and university students studying in a major city in the 2021-2022 academic year. Among these participants, 142 took part in testing the language validity of the scale, and 912 took part in the adaptation of the scale. The participants were chosen through simple random sampling. One hundred forty-two students, proficient in English and Turkish, filled the English and Turkish versions of the scale 20 days apart. The correlation between their scores in these versions were r= .963 (p < .01). The correlation coefficients for the relationships between scores of the dimensions and the subdimensions on the English and the Turkish versions of the scale were .876 for Procrastination, .910 for Effort, .944 for Belief in Improvement, .949 for Fixed Mindset and .945 for Growth Mindset. These results indicate that the English version of the scale is equivalent to the original Turkish version. The original structure of the scale was confirmed to exist in the English version. The results indicate that a hierarchical model for the English version of MTS has acceptable fitness values. The relationships between the subdimensions might indicate a good construct validity. Although the AVE value for the sub-dimension of MTS is between 0.44 and 0.50, if the CR value is above 0.70, it does not pose a problem in terms of convergent validity. Finally, the English version of MTS is a reliable and valid scale for measuring the Mindset Theories of students aged 14 and over. This scale, which was adapted to English to contribute to the scientific understanding of Mindset Theory and its relation to other concepts, can be used by teachers, guidance councillors and researchers.

 

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Yılmaz (2022) tarafından geliştirilen zihniyet Teorisi ölceğini’nin İngilizceye uyarlamasını yapmaktır. Araştırmanın katılımcıları 2021-2022 Öğretim yılında büyükşehirlerden birinde ortaokul son sınıf, lise ve üniversite öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan 1154 öğrenciden oluşmaktadır. Bu katılımcılarından 142 öğrenci ölçeğin dil geçerliliğini test etmek, 912 öğrenci ise ölçek uyarlama sürecini oluşturmaktadır. Katılımcılar basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. İngilizce ve Türkçe dillerine hakim 142 öğrencinin İngilizce form puanları ile 20 gün sonra tekrar uygulanan Türkçe form puanları arasındaki korelasyon katsayıları r= .963 (p < .01) olarak bulunmuştur. ZTÖ’nün boyut ve alt boyutlara göre ise Türkçe form ile İngilizce form arasındaki korelasyon katsayısı; Atalet alt boyutu için r=.876, Değişmezlik İnancı r=.935, Gayret için r=.910, Gelişime İnanç için r=.944, Sabit Özteori için r=.949 ve Gelişim Özteorisi için r=.945 olarak bulunmuştur. Çalışma grubundan elde edilen sonuçlara göre, ölçeğin orijinal Türkçe formunun İngilizce formuna eşdeğer olduğu söylenebilir. ZTÖ’nün hiyerarşik ölçüm modellerine ilişkin DFA sonuçlarına göre ölçeğin orijinal formunda olan yapının doğrulandığı anlaşılmıştır. ZTÖ’nün İngilizce formuna ait hiyerarşik ölçüm modellerinin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin boyutlarını oluşturan alt boyutlar arasındaki ilişki, yapı geçerliliğinin güçlü olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilinir. ZTÖ’nün alt boyutuna ilişkin AVE değerinin 0.44 ile 0.50 arasında olması, CR değerinin 0.70 üzerinde olması yakınsak geçerliliği açısından sorun oluşturmamaktadır. Sonuç olarak ZTÖ’nün İngilizce formunun 14 yaş üstü öğrencilerinin Zihniyet Teori düzeylerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Zihniyet Teorisinin bilimsel olarak anlaşılması ve diğer kavramlarla ilişkisinin araştırılabilmesine katkı sunmak için İngilizce’ye uyarlanan bu ölçeği öğretmenler, psikolojik danışmanlar, mesleklerinde çalışanlar ve araştırmacılar kullanabilir.

Keywords