ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF OBJECTIVES OF MIDDLE SCHOOL TURKISH LESSON CURRICULUM IN TERMS OF 21st CENTURY SKILLS

Author : Cevat EKER -Ayşe Akar ELEKOĞLU
Number of pages : 01-19

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarında 21. yüzyıl becerilerinin yer alma durumu incelemektir. Araştırmada incelenen doküman, Ortaokul Türkçe dersi öğretim programıdır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesine dayalı olarak yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe dersi öğretim programında 5, 6, 7. ve 8. sınıf kazanımları incelendiğinde en fazla Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerilerine yer verildiği; en az ise Yaşam ve Meslek Becerilerine yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle Türkçe dersi öğretim programında 21.yy becerilerine kazanımlarda yer verilmiş; fakat dengeli bir dağılım yapılmamıştır. Bazı beceri alanlarına fazla yer verilirken bazı alanlara ise az yer verildiği görülmüştür. Türkçe dersi öğretim programının amaçları arasında 21.yy becerilerine sahip bireyler yetiştirmek olduğu belirtilmiş olsa da kazanımlarda buna yeterince uyulmadığı söylenebilir.

Keywords

Türkçe dersi öğretim programı, 21. yy becerileri, Kazanımlar

Read: 129

Download: 127