ORTAOKUL 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA KULLANILAN OKUMA METİNLERİNDE YER ALAN DEĞERLER
VALUES IN THE READING PASSAGES THAT ARE USED IN ELEMENTARY SCHOOL 6TH GRADE SOCIAL SCIENCES TEXTBOOK

Author : Yahya AKYOL
Number of pages : 194-207

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Ortaokul 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alan metinlerin içerdikleri değerleri belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2015–2016 eğitim-öğretim yılında İlköğretim okullarına ücretsiz dağıtılan bir adet 6.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı, araştırmanın örneklemini ise 6.Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabından her üniteden rastgele seçilen 3 metin olmak üzere toplam 21 metin oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan metinler incelenerek, yapılan analizler sonucunda, metinlerde yer alan değerler tespit edilmiştir. İncelenen metinlerde en fazla bulunan değerler bilimsellik, özgürlük, adil olma, demokratik tutum, sorumluluk değerleri, en az bulunan değerler ise açık fikirli olmak, aile birliğine önem vermek, azimli olmak, idealist olmak, sabırlı olmak ve yeniliklere açık olmak değerleridir. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler ders kitabına seçilecek metinlerin çocuklara değer kazandıracak nitelikte olmasına ve programda yer alan değerleri de temsil etmesinin önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Değerler, değerler eğitimi, sosyal bilgiler ders kitabı

Read:842

Download: 285