İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTİGATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE DETERMİNATİON OF INTERNET ADDİCTİON LEVELS AND ACADEMİC ACHİEVEMENT OF PRİMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS

Author : Orhan MEDİKOĞLU - Osman DALAMAN
Number of pages : 37-65

Abstract

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyleri ile akademik başarıları arasında ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma örneklemi Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yer alan çalışma örneklemi için belirlenen ilkokullarda öğrenim gören 4.sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde çalışma örneklemi için belirlenen ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrenci sayısı Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü strateji geliştirme biriminden alınmıştır. Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencisi sayısı (?=415) olarak tespit edilmiştir. Araştırmada Yozgat ili Boğazlıyan ilçesinde yer alan ilkokullarda okuyan 4. sınıf öğrencileri (n=199) evrenden kolayda örnekleme alma yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada İnternet Bağımlılık Ölçeği gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Araştırmada internet bağımlılık düzeyi ile akademik başarı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

İnternet, Bağımlılık, Akademik, Başarı, İlkokul.

Read:858

Download: 292