İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMININ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖZLEM ve DENEYİMLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF THE REMEDIAL EDUCATION PROGRAM IN PRIMARY SCHOOLS (IYEP) ON THE BASIS OF THE OBSERVATIONS AND EXPERIENCES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Author : Hakan KAÇAR - Vedat UZ
Number of pages : 20-53

Abstract

Öz: İlkokullarda Yetiştirme Programı ( İYEP), ilk kez 2018-2019 eğitim- öğretim yılında Türkiye’ de tüm illerdeki ilkokullarda uygulanmaya başlanmıştır. Bu program ilkokulların 3. ve 4. sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, Türkçe ve matematik derslerinden İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirlenen kazanımları edinemeyen öğrencileri kapsamaktadır. Yapılan bu araştırmada ilk kez uygulanmaya başlanan bu programın, uygulayıcı olan sınıf öğretmenlerinin gözlem ve deneyimlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verilerini elde etmek amacıyla açık uçlu soru formu hazırlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışma deseni kullanılmıştır ve elde edilen veriler içerik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin %57.5’ i, İYEP’ e dâhil edilen bireylerin modül seviyelerine uygun olduğunu belirtirken, % 42,5’ i ise tamamının uygun olmadığını belirtmiştir. Elde edilen bir diğer veriye göre sınıf öğretmenlerinin %72, 5’ i, İYEP’ in uygulanması ve değerlendirilmesi noktasında zorluklarla karşılaştığını belirtmiştir. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin yalnız % 52. 5’ i bireyleri psikososyal açıdan desteklediğini belirtmiştir.

Keywords

İlkokul, yetiştirme programı, sınıf öğretmeni

Read:1251

Download: 455