İLK YILLAR PROGRAMI (PYP) UYGULAMALARINA İLİŞKİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
PHYSICAL EDUCATION TEACHERS VIEWS ON PRİMARY YEARS PROGRAMME (PYP) APPLICATIONS

Author : Yeliz BULUT - Ebru HEZEN - Oğuzhan YONCALIK
Number of pages : 101-120

Abstract

Bu çalışmada İlk Yıllar Programı uygulamalarına ilişkin Beden Eğitimi öğretmenlerinin görüşleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı programı (PYP) yetkili okul statüsünde uygulayan okullardaki Beden Eğitimi öğretmenlerinin programı uygulamaları, derse özgü kapsam sıralama dokümanı, IB Öğrenen Profili özellikleri ve uluslararası bilincin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini almaktır. Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara’da iki, İstanbul’da üç ve Adapazarı’nda bir özel okulda görev yapan toplam altı Beden Eğitimi öğretmeni ile yapılmıştır. Yapılan bu araştırmada elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile toplanmış, katılımcıların görüşleri betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Beden Eğitimi öğretmenlerinin PYP uygulamalarına ilişkin; derslerinin kapsam ve sıralamasını süreç içinde öğrendikleri, programın uygulanması için gönüllülük esasının uygulamaların niteliğini belirlediği, MEB tarafından ders için tanımlanmış öğretim programı ile İlk Yıllar Programı dahilinde kullanılan kapsam ve sıralama dokümanının benzer ve farklı yönlerinin bulunduğu ve bu iki dokümanın entegre biçimde ele alınmasının öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi sürecinde önemli rol oynadığı bulgularına ulaşılmıştır.

Keywords

İlk yıllar programı, beden eğitimi, kapsam ve sıralama, kimlik, etkileşimler, aktif yaşam.

Read:1292

Download: 419