SOLUNUM SİSTEMİNİ ANLAMADA SİSTEM DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF SYSTEM THINKING IN UNDERSTANDING RESPIRATORY SYSTEM

Author : Fatma ŞAHİN - Filiz GÜLHAN
Number of pages : 121-134

Abstract

Her geçen gün yaşamımızda problemler karmaşık hale gelmektedir. Çalışma hayatına başlayan bireylerden bu karmaşık problemleri çözmeleri beklenmektedir. Bu problemlerin çözülebilmesi için daha önce karşılaşıp pratik yapmış olmak gereklidir. Dolayısıyla öğretmenler eğitim sırasında öğrencilerini kompleks problemlerle karşılaştırmalıdır. Öğrencilerin düşünme becerilerini gelişimi öğretmenlerin bilgileriyle yakından ilgilidir. Buradan yola çıkılarak bu çalışma planlanmıştır. Çalışmanın amacı; Fen bilgisi öğretmenliği lisansüstü programına devam eden öğretmenlerin solunum konusunu sistem düşünme ile açıklama düzeylerini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği üstü programına devam eden 16 öğretmen (6 Doktora, 10 Yüksek Lisans) oluşturmuştur. Çalışmada nicel ve nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Nicel veri toplamak için solunum sistemi sistem düşünme testi, nitel veri toplama aracı olarak da öğretmenlerin çizdikleri kavram haritaları kullanılmıştır. Nicel veriler sonucunda öğretmenlerin sistem düşünme seviyeleri %10’u uygulama- sentez, %30 sentez, %60’ı analiz düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Nitel verileri analizinde ise sistem bileşenlerini belirleme ve sistem bileşenleri arasında basit ilişki kurmada başarılıyken, sistem bileşenleri arasındaki dinamik ilişkileri tanımlama ve sistem bileşenlerini etkileşimler çerçevesinde organize edebilmede başarılı olamadıkları görülmüştür.

Keywords

solunum, sistem, kompleks kavram, sistem düşünme

Read:1148

Download: 417