ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BENLİK KAVRAMININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF ACADEMIC SELF-CONCEPT IN TERMS OF SOME VARIABLES IN UNIVERSITY STUDENTS

Author : Hümset Seçkin
Number of pages : 85-96

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin İngilizce’ye yönelik akademik benlik kavramını cinsiyet ve İngilizce dil seviyesi değişkenleri bakımından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 151 öğrenciye ‘Akademik Benlik Kavramı Ölçeği' uygulanmıştır. Ölçek, öğrencilerin İngilizce’ye yönelik akademik benlik kavramı düzeyini belirlemek için 5 dereceli Likert tipinde düzenlenmiş 8 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerden yaş, cinsiyet ve İngilizce dil düzeyi gibi bazı demografik bilgileri belirlemeye yönelik hazırlanmış soruları cevaplamaları istenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar başlangıç (A1) ve orta alt (A2) dil düzeyindeki öğrencilerin akademik benlik kavramı puanı ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Başlangıç düzeyindeki öğrencilerin İngilizce’ye yönelik akademik benlik kavram puanı ortalaması orta alt dil düzeyindeki öğrencilerden istatiksel olarak yüksek bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin akademik benlik kavramı ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.

Keywords

Akademik Benlik Kavramı, İngilizce Dil Düzeyi, Cinsiyet

Read:683

Download: 224