AİLE OKURYAZARLIĞI PROGRAMININ İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUMLARINA VE OKURYAZARLIK BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
THE EFFECT OF FAMILY LITERACY PROGRAMS ON PRIMARY SCHOOL FIRST GRADE STUDENTS READING ATTITUDES AND LITERACY SKILLS

Author : Fergül DENKTAŞ - M. Cihangir DOĞAN - Bülent ÖZDEN
Number of pages : 119-130

Abstract

Araştırmada, aile okuryazarlığı programının ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin okuma tutumlarına ve okuryazarlık becerilerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması desenine göre tasarlanan araştırmaya 14 birinci sınıf velisi, öğrencisi ve uygulama yapılan sınıfın öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği, Öğrenci Gözlem Formları ve Yanlış Analiz Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi ile betimleyici istatistiklere yer verilmiştir. Veliler çocuklarının okumaya yönelik tutumlarının olumlu yönde geliştiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Okumaya yönelik tutum puan ortalamalarına göre öğrencilerin tüm boyutlarda puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin okuma hız puanlarında belirgin artış gözlenmiştir. Ayrıca gözlem formu bulgularına göre öğrencilerin kitap okuma isteği, okuma-yazmayı öğrenme isteği, okuryazarlık becerilerini kullanma isteği gibi gözlenen durumlarının oldukça iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

aile okuryazarlığı, okuryazarlık, okuma tutumu, birinci sınıf öğrencileri, okuryazarlık becerileri

Read:643

Download: 209