TÜRKİYE, FRANSA, İNGİLTERE-ALMANYA VE İSPANYA EĞİTİM DENETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 41-48
Year-Number: 2014-1

Abstract

Bu araştırmanın problem cümlesi şu şekilde ifade edilebilir: “Türkiye, Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya eğitim denetim sistemleri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde benzerlik ve farklılıklar nelerdir?” Bu çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de eğitim denetim sistemi merkeziyetçi bir yapıya sahip iken, Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya’da eğitim denetimi sisteminde yerel yapı hakimdir. Özmen ve Yasan (2007)’nın araştırmasında ifade edildiği gibi, Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim teftiş sistemleri incelendiğinde, denetim uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte eğitim denetiminin bir bütünlük içinde ele alındığı görülmektedir. Yıldırım (2010) çalışmasında ise, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Malta, Slovakya ve Slovenya’da okul kurulları giderek önem kazanmaktadır. Genel olarak AB Ülkeleri’nde; bölge kurullarına geniş yetkiler verilmiştir. Sonuç olarak, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin iyi uygulama örneklerinden yararlanarak, Türkiye’deki eğitim denetiminde daha etkili uygulamalar planlanabilir.

Keywords

Abstract

: Nowadays, as seen in the world, even in Turkey; the importance of education and also the educational supervision system increases more and more because of the influence of globalization and technological progress. The problematic sentence of this research could express as: "What are the similarities and differences in the educational supervision systems between the countries such as Turkey, England, France, Germany and Spain? " The literature review method is used in this work. In Turkey, the structure of the system of educational supevision is centralized, but it is against centralized and decentralized in the countries of European Union. As spoken in research Özmen and Yasan (2007), when examinating the educational supervision system between the countries of European Union, even though there are some differences in the implementation, they take into account the ensemble. As precised in the work of Yıldırım (2010), the educational supervision system is based on the school but not in class in the countries of European Union such as Czech Republic, Estonia, Latvia, Malta, Slovakia and Slovenia. In general, regional associations have gained great power in the countries of European Union. Finally, examinating good examples of application in the educational supervision system of EU countries, Turkey can planify the applications better in this area.

Keywords