“OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ”NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

Author:

Year-Number: 2014-1
Number of pages: 16-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Wigfield ve Guthrie (1997) tarafından geliştirilen “Motivations for Reading Questionnaire (MRQ)/ Okuma Motivasyonu Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ile açımlayıcı/ açıklayıcı faktör analizini yapmaktır. Tarama modeli çerçevesinde yürütülen araştırmaya 2012– 2013 öğretim yılında Malatya’da Barbaros İlköğretim Okulu, Sümer İlköğretim Okulu ve Atatürk İlköğretim Okulu’nda seçkisiz (random) olarak belirlenen birer 5, 6, 7 ve 8. sınıf şubesinde öğrenim gören toplam üç yüz elli yedi (357) öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 17.0 Paket Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin “Cronbach Alpha” değeri, 0.904 olarak çok yüksek bulunmuştur. Ölçekte bulunan elli dört (54) maddeden yirmi dokuz (29) madde kullanılmıştır. Birinci faktör, “Önem ve Özen”; ikincisi, “Rekabet”; üçüncüsü, “Sosyal Çevre”; dördüncüsü, “Kitap Türü ve Niteliği” şeklinde adlandırılmıştır.

Keywords

Abstract

The main aim of this study is the adaptation from English to Turkish of “Motivations for Reading Questionnaire (MRQ)” which is prepared by Wigfield and Guthrie (1997); and making “validation” and “reliabilty” and “exploratory factor” analyses of this questionnaire. Descriptive method is used in this study. 357 student attended to the study who were studying in Malatya in the 2012- 2013 academic year, were chosen randomly from Barbaros, Sümer ve Atatürk Primary Schools’ 5, 6, 7 and 8. degree classrooms. Data were analyzed by SPSS 17.00 package programme. The reliability coefficient (Cronbach Alpha) for the whole survey was calculated as 0.904, at very high degree. Only 29 items were used in this study from 54 items of Motivations for Reading Questionnaire (MRQ). The factors were named “importance and care”, “competition”, “social environment”, “the type and qualification of the book”, respectively.

Keywords