4+4+4 SİSTEMİ İLE YENİLENEN İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 433-448
Year-Number: 2015-4

Abstract

Araştırmamızın genel amacı; 4+4+4 sistemi ile yenilenen 1. sınıf eğitim programında yer alan ilk okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Öğretmen görüşlerini ortaya koyarken program geliştirme sürecindeki kazanım, içerik, süreç ve değerlendirme basamakları ayrı ayrı irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden çoğunlukla kullanılan durum çalışması yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış; Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri ilkokul 1. Sınıf derslerine giren toplam 13 öğretmen ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler; görüşme yapılan öğretmenin tercihine göre video ya da ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve yazıya dökülmüştür. Yazıya dökülen veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilerek tema ve kodlar belirlenmiş ve yorumlamalara gidilmiştir. Sonuç olarak genel itibariyle 1. Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi programına ilişkin olumsuz düşünceler taşıdıkları kanısına varılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the opinions of the teachers about the reading and writing education curriculum. When presenting the opinions of the teachers, objective in the process of program development, content, process, and evaluation stages were analyzed separately. In this study, case study approach that is commonly used and one of the techniques of the qualitative research methods is used. In this study, semi-structured interview form was used for interviews and interviews were conducted with thirteen teachers who teach at the 1st grade in Kahramanmaraş and Gaziantep. The interviews were recorded in the video or audio recording device and put down on a paper according to the preferences of the teachers. Data that put on a paper was evaluated and coded with the descriptive analysis method. Interpretations were made by using the codes. As a result, in general teachers who teach at the 1st grade evaluate the new reading and writing education curriculum negatively.

Keywords