İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET VE İÇSEL MOTİVASYONA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 233-246
Year-Number: 2015-4

Abstract

Araştırmada, öğretmenlerin; içsel motivasyonları ve örgütsel adalete yönelik algılarının düzeyini belirlemek, içsel motivasyonları ve örgütsel adalete yönelik algılarını cinsiyet, branş, yaş ve hizmet sürelerine göre incelemek ve içsel motivasyonları ve örgütsel adalete yönelik algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2012- 2013 eğitim-öğretim yılı Düzce ili Kaynaşlı ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda görevli 149 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Örgütsel Adalet ile İçsel Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H Testi ve Pearson korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin örgütsel adalete ve içsel motivasyona yönelik algıları yüksek düzeyde olup, algıları arasında orta düzeyde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Cinsiyet, branş, yaş ve kıdem değişkenleri öğretmenlerin içsel motivasyona ve örgütsel adalete yönelik görüşlerinde anlamlı fark ortaya çıkarmamıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine teachers' internal motivation and the level of their perception for organizational justice, to examine their internal motivation and the level of their perception for organizational justice in terms of gender, branch, age and period of service, and to reveal the relation between internal motivation and the level of their perception for organizational justice. The sample of the study based on the survey method is comprised of all the teachers working in primary and secondary schools (N=149) in the Kaynaşlı district of Düzce province in the 2012-2013 academic year. Organizational Justice and Integrative Motivation scales were used as data collection instruments. In the analysis of data, descriptive statistics, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H Test and Pearson correlation coefficient were used. As a result of the study, it was revealed that teachers’ perceptions about organizational justice and integrative motivation were high and the relationship between the two was found to be mildly positive and significant. No significant differences were found between teachers’ integrative motivation and organizational justice depending on their gender, branch, age and the length of service.

Keywords