ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 131-142
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini belirlemek ve bu eğilimlerin bazı değişkenlere göre (öğrenim görülen bölüm, mezun olunan lise türü, akademik başarı) değişip değişmediğini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarının 4. sınıflarında öğrenim gören toplam 165 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin genel olarak düşük düzeyde olduğu ancak bazı alt boyutlarda olumlu yönde olduğu görülmüştür. Öğrenim görülen bölüme göre ise bazı alt boyutlarda gruplar arası farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin mezun olunan lise türü ve akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the critical thinking dispositions of teacher candidates attending education faculties and to investigate if these dispositions change according to some variables (department they attend, type of high school they graduated from and academic achievement). The sample of the study is 165 teacher candidates on department of elementary education from fourth classes of elemantary teaching, elemantary mathematics teaching and elemantary social sciences departments. As a data collection tool, “The California Critical Thinking Disposition Inventory” was used in the study. The results indicated that the critical thinking dispotisions of the teacher candidates are low in general, but in some sub dimensions it is in positive directions but still not high. According to department they attend, it was seen that there is a difference between groups in some sub dimensions. Also, it was identified that that the critical thinking dispotisions of the teachers candidates don’t show significant difference according to type of high school they gruduated from and academic achievement.

Keywords