ÖĞRETİM PROGRAMINA BAĞLILIK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 247-258
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışma, öğretmenlerin öğretim programına bağlılık derecelerini belirlemek için kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Bingöl merkez ilçede görev yapan bütün öğretmenler oluşturmaktadır. Tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 167 öğretmene ulaşılmıştır. Literatür taraması sonucu madde havuzu oluşturulmuş, hazırlanan taslak formun uzman görüşleri alındıktan sonra öğretmenlerden oluşan bir hakem grubu tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. Uzman dönütleri alındıktan sonra yarı yarıya olumlu ve olumsuz olarak yazılan maddeler uygulanmak üzere çoğaltılmış ve uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği için sırası ile madde-toplam korelasyonu, açımlayıcı faktör analizi yapılarak yük değeri .32’den az olan maddeler ölçekten atılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre madde yük değerleri .355 - .757 arasında değişen 20 maddeden oluşan tek faktörlü ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ise .892 olarak hesaplanmıştır. Tek faktörlü yapı, toplam varyansın % 35.815’ini açıklamaktadır. Araştırmanın sonucuna göre geçerli ve güvenilir, likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to develop a scale for determining teachers’ degrees of fidelity to curriculum. The population of the study was made up of all the teachers working in the central district of Bingöl. 167 teachers were included in the study through the use of random sampling method. After literature review, a pool of items was created, a draft form was prepared, expert opinions were taken and then the form was evaluated by a referee team which was made up of teachers. After the experts’ feedback were received, the items, half of which were written as positive and the other half of which were negative, were copied and applied. For the validity and reliability of the scale, item-total correlation and exploratory factor analyses were made respectively, and items with a load value of less than .32 were omitted from the scale. According to the results of the factor analysis, the load values of the 20 items varied between .355 and .757, and Cronbach alpha internal consistency coefficient of the single-factor scale was calculated to be .892. The single factor structure explains 35.815% of the total variance. According to the result of the study, a valid and reliable Likert-type scale was developed.

Keywords