OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARI VE BUNUN ÖĞRETİME ETKİSİ (NİTEL BİR ÇALIŞMA)

Author:

Number of pages: 466-479
Year-Number: 2015-4

Abstract

Eğitim sisteminin en hayati dönemi olarak isimlendirilebilecek okul öncesi eğitim, diğer tüm eğitim basamaklarında olduğu gibi ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyon ile yapılandırılması gereken ilk basamak olarak karşımıza çıkmakta ve bu basamakta bilişim teknolojilerinin kullanımı önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanma durumları ve bunun öğretime etkisini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “fenomenoloji” deseninden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden, “ölçüt örnekleme” yöntemiyle belirlenen 30 okul öncesi öğretmeni, araştırmanın çalışma alanını oluşturmaktadır. Araştırmanın önemli bulgularından bazıları bakıldığında, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sınıflarında eğitim ve öğretim teknolojisi olarak bilgisayar ve TV kullandığı, çoğu öğretmenin sınıflarında bilişim teknolojilerini etkin kullandığı ve bunun öğrencilerin ilgi ve dikkat düzeylerini olumlu yönde etkilediğini ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Pre-school education is can be termed of the most crucial period of education system, it is in all other education levels, ıt emerges the first step has to be configured as a scientific, seriously and systematic organization and the use of information technology at this stage is considered important. The purpose of this study, to examine using information technologies conditions of pre-school teachers and effect on the training. Phenomenological design within the qualitative research methods was used in this study. Purpose of sampling methods, "criterion sampling" method designated 30 preschool teacher, is the workspace of the research. When some of the important research findings views of teachers that the majority of the teachers use ,as education technology, computer and TV, most of the teacher's use information technologies effectively in their class and it to students' interests and attention levels positively affected and determined they thought that the spread of information technologies.

Keywords