BLOOM’UN BİLİŞSEL ALANDAKİ TAKSONOMİSİNİN TAM KÜP MODELİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 40-54
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışmanın amacı Tam Küp Modelinde, Bloom’un bilişsel alandaki taksonomisinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Mardin ilinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında görev yapan 11 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; açık uçlu sorulardan oluşan özel durum yöntemlerinden yapılandırılmış mülakat yoluyla veriler elde edilmiştir. Yapılandırılmış mülakattan elde edilmiş veriler betimleyici analiz yönteminden faydalanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun Tam Küp modeliyle, Bloom’un bilişsel alandaki taksonomisini açıkladıklarını ve birbirleri arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate the Bloom’s taxonomy of the cognitive domain applicability on Full Cube Model. In this study, case study design was used. The participants of the study were 11 teachers who worked in Mardin during 2012–2013 academic year. To collect data, an interview consisting of structured open ended questions were conducted. For the analysis of the data, descriptive analysis method was used. The study revealed that a great majority of the teachers found that Full Cube Model explains Bloom's taxonomy of the cognitive domain and describes the relationship between each other.

Keywords