ÖĞRETMEN ADAYLARINDA OKULA YABANCILAŞMA VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK: BİR CHAID ANALİZİ İNCELEMESİ

Author:

Number of pages: 214-232
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeyleri ve akademik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkiyi chaid analizi ile incelemektir. Araştırma 2014-2015 akademik güz döneminde Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki farklı anabilim dallarında öğrenim görmekte olan n=537 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma dahilinde veri toplama aracı olarak, içerisinde; bir adet yedi soruluk kişisel bilgi formu, Çağlar (2012) tarafından geliştirilen 20 maddelik “Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (ÖYÖ)” ve Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilen ancak Türkçe’ ye uyarlama çalışmaları Yılmaz, Gürçay ve Ekici (2007) tarafından yürütülen yedi maddelik “Akademik Öz-yeterlik Ölçeği (AÖÖ)” bulunan bir ölçme envanter formu kullanılmıştır. Örneklem grubundan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Chaid analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda, öğretmen adaylarının okula yabancılaşma düzeyleri ile akademik öz-yeterlik inançları arasında yüksek düzeyde ancak negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Akademik öz-yeterlik inançları yüksek olan öğretmen adaylarının okula yabancılaşma düzeylerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre erkek öğretmen adaylarının okula yabancılaşma düzeylerinin kadın öğretmen adaylarına göre daha yüksek bir düzeyde olduğu ve öğrencilerin okula yabancılaşmayı anlamsızlık ve buralsızlık boyutlarında daha çok yaşadıkları belirlenmiştir. Okula yabancılaşma ve akademik öz-yeterlik inancı arasındaki ilişki üzerinde; cinsiyet, ikamet edilen yer, kayıtlı olunan anabilim dalı ve kardeş sayısı değişkenlerinin manidar bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The main aim of this research is to exemine the perceptions of prospective teachers towards school alienation and academic self-efficacy, and to analyses the demografic effective in the perceptions using the CHAID Analysis method. The research was carried out in education faculty in Muş Alparslan University during the 2014–2015 academic year. A total of 537 prospective teachers, 297 girls and 240 boys, from 6 different department of education faculty in Muş Alparslan University and districts participated in the research. In order to determine the prospective teachers' perceptions, the Student Alienation Scale (SAS) developed by Çağlar (2012) and The Academıc Self-Effıcacy Scale (ASES) which adapted by Yılmaz, Gürçay and Ekici (2007) in Turkish developed by Jerusalem and Schwarzer (1981) was applied. SPSS software was used for data analysis. The collected data were analyzed through CHAID analysis method. The alpha value of .05 was established as a level of significance. After the analysis, it was determined that the prospective teachers had a mid-level perception towards school alienation. In addition, a negative significance relationship was observed between student alienation and academic self-efficacy. As a result significant differences were found between SAS scores of the students in terms of gender, male students have higher scores than female students. It was also found that there were significant differences between SAS scores of the students in terms of grade levels, number of brothers/sisters, the place where the family lived, academic self-effıcacy in the department of education faculty they were attending.

Keywords