ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDE OKUL YÖNETİCİLERİ VE DENETMENLERİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 55-64
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışmada öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayıcı etkileşimlerinde okul idarecilerinin ve denetmenlerin etkililiği incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu seçkisiz olmayan amaçlı yöntemle belirlenmiş 94 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış beş açık uçlu sorudan oluşan form kullanılmıştır. Veri toplamada kullanılan açık uçlu sorular: 1. Okul yöneticileri sizin mesleki anlamda ne tür performans, özellik, nitelik ve sorumluluğunuzu dikkate almaktadırlar? 2. Okul yöneticilerinin sizin mesleki anlamda ne tür performans, özellik, nitelik ve sorumluluğunuzu dikkate almalarını istersiniz? 3. Denetim sürecinde denetmenlerin sizin mesleki anlamda ne tür performans, özellik, nitelik ve sorumluluğunuzu dikkate almaktadırlar? 4. Denetim sürecinde denetmenlerin sizin mesleki anlamda ne tür performans, özellik, nitelik ve sorumluluğunuzu dikkate almalarını istersiniz? 5. Ne tür eğitim etkinliklerin/programların/hizmetlerin sizlerin mesleki gelişiminize katkı sağlayacağınızı düşünüyorsunuz? Lütfen açıklayınız? Yukarıdaki soruların her birinin cevaplarının toplanarak içerik analizi yapılması neticesinde çıkan sonuçlar: Okul yöneticileri genellikle öğretmenlerin resmi sorumluluklarını yerine getirmeleri üzerine odaklanmaktadırlar. Fakat öğretmenler resmi sorumlulukların yanında sınıf içi yaptıkları etkinlikleri, performanslarını ve öğrencilerinin başarılarını artırmadaki gayret ve çabalarının da farkına varılmasını beklemektedirler. Öğretmenler denetimleri sürecinde denetmenlerin bazı evraklarla kendilerinin resmi sorumluluğunu hakkında karar verdiklerini ifade etmektedirler. Diğer yandan denetmenler öğrencilerin başarıları hakkında da sınıfa sorulan birkaç soruya bazı öğrencilerin verdikleri cevaba göre değerlendirme yapmaktadırlar. Öğretmenler denetmenlerin kendilerini daha uzun sürede gözlemleyerek kendilerine mesleki konularda yardımcı olmaları gerektiğini ifade etmektedirler. Sonuç olarak öğretmenleri bireysel mesleki ihtiyaçları belirlenerek hizmet içi eğitim programlarının planlanması gerektiğini düşünmektedirler.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate school administrators and superintends impact on teachers’ professional development. Participations of this study are 94 elementary school teachers. A form that consisted of five open-ended questions was used to collect data. The questions are following. 1. What kind of performance, features, qualities, and responsibility do school administrators pay attention to evaluate your performance? 2. What kind of performance, features, qualities, and responsibility should school administrators pay attention to evaluate your performance? 3. What kind of performance, features, qualities, and responsibility do superintends pay attention to evaluate your performance? 4. What kind of performance, features, qualities, and responsibility should superintend pay attention to evaluate your performance? After collecting data, content analyzing was used and responses of the teacher were ranked from the most to the last. Findings of this study are following. 1. Generally school administrators pay attention teachers’ formal responsibility and paper works when they evaluate teachers’ professional performance. However, the teachers expressed that school administrators should pay attention of teachers teaching performance, motivation, and communication with children. 2. Elementary school teachers viewed that mostly superintends check teachers paper works to evaluate teachers’ performance. Furthermore, superintends visit classrooms in a short time to get idea about teacher performance of whole academic year.

Keywords