FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN, ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME VE GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 277-307
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırmanın amacı; fen bilgisi öğretmenlerinin öğrencilerin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerileri üzerine yeterliklerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kapsamında veri analizleri içerik analizi ile sağlanmıştır. Veriler 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kırıkkale ilinde görev yapmakta olan 30 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin, yaratıcılık ve girişimcilik, kavramı ile ilgili yeterli bilgiye sahip oldukları, dolayısıyla öğrencilerine yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerisi kazandırma konusunda sözel ifadeleri dikkate alındığında literatürle uyumlu anlayış ve uygulamalara sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun yansıması olarak, öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerinin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerisini geliştirmede etkili olacağı yönünde ortak görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrenme ortamı için ise literatürle uyumlu olarak demokratik öğrenme ikliminin önemli olduğu vurgusu yapılmıştır. Sorgulayıcı yaklaşımı benimsemekle birlikte bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimi önemseyen kodların varlığı, öğretmenlerimizin konuya yaklaşımı bakımından değerli bulunmuştur. Fen bilgisi öğretmenleri okul yönetimi için, sosyal ve ekonomik olarak destek olmaları gerektiğini düşünürken aynı zamanda bürokratik lider olmaları bakımından etkileri olmayacağını da belirtmektedir. Araştırma sonuçları genel olarak bakıldığında; fen bilgisi öğretmenlerinin bakış açılarında; yaratıcılık ve girişimcilik becerileri için doğuştan getirilen bir yeteneğe vurgu yapılmakla birlikte ailenin sosyo-ekonomik statüleri, kültür ortamı, eğitim ve öğretim durumlarından da etkilendiğini görmek mümkündür. Sonuç olarak bu çalışma öğretmen görüşlerinin içerik analizinden oluşmaktadır. Dolayısıyla uygulamada söylemlerin ne kadar gerçekleştiği bir başka araştırma konusu olarak da önerilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the views of science teachers towards creative thinking and entrepreneurship ability of students. The content analysis which is one of the qualitative research methods were used in this study. Data were collected through semi-structured interview method consists of than 9 questions. The sample of the study consists of 30 teachers who works in Kırıkkale. According to the results of analysis it was found that teachers have enough knowledge interested in creative and entrepreneurship concepts. Therefore, considering the teachers' verbal expressions to achieve teachers have made determinations based on the literature. According to science teachers to develop creative thinking and entrepreneurial skills of the students of student-centered teaching methods and techniques are considered to be effective. The emphasis on the importance of democratic learning climate compatible with the literature was conducted to the learning environment. In a learning environment inquisitive cognitive, affective and psychomotor development reflects the existence of the code has been found valuable in terms of the approach to the subject of our teachers. For the management of school science teachers, believed that the social and economic support should be also noted that the impact would be in terms of bureaucratic leaders. Research results; the point of view of science teachers; In addition to innate talent for creativity and entrepreneurial skills as well as socio-economic level of these skills, culture, environment, education and training possible to see that affected the situation. As a result of this work consists of a content analysis of teachers' opinions. Therefore, the application has been suggested as another discourse of how research is carried out.

Keywords