HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ EĞİTİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MALİYETİNİN ANALİZİ

Author:

Number of pages: 513-529
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilkokul ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde uygulanan dizgeli eğitim yaklaşımının etkililiğini değerlendirmek ve dizgeli eğitim yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan eğitim programının maliyetini analiz etmektir. Araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan bir ilkokulda deney ve kontrol grubu olmak üzere iki sınıfla yürütülmüştür. İlkokul ikinci sınıf hayat bilgisinde uygulanan dizgeli eğitim yaklaşımının öğrenci erişisi ile öğrenme sürecine katkılarının araştırıldığı bu çalışmada, nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte kullanıldığı “karma desen” (mixed design) kullanılmıştır. Nicel veriler, uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan başarı testi ile elde edilmiştir. Ölçme aracının genel güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa değeri 0.82 olarak bulunmuştur. Nitel veri elde etmek için ise deney grubu sınıfında gözlemler yapılmış ve öğrenciler ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre ilkokul ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde uygulanan dizgeli eğitim yönteminin, öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı ve dizgeli eğitim yaklaşımı ile öğrencilerin yaşantı zenginliği geçirerek kalıcı öğrenmelerin gerçekleştiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the systematic learning approach implemented in the second grade life sciences course in elementary school and to analyze the cost of the curriculum prepared in accordance with the systematic learning approach. The study was conducted in the 2013-2014 academic year with two classes, as experimental and control groups, in an elementary school in the Ulukışla District located in the Province of Niğde, Turkey. A "mixed design" was used in this study, which utilizes quantitative and qualitative research designs together. Quantitative data were obtained with an achievement test prepared in accordance with expert opinions. The overall Cronbach's Alpha reliability coefficient of the measurement tool was found to be 0.82. And, observations were made in the experimental group and interviews were conducted with students in order to obtain qualitative data. According to the results of the study, it can be said that the systematic learning approach implemented in the second grade life sciences course in elementary school increases the academic achievements of students and a permanent learning is achieved through wealth of experience thanks to the systematic learning approach.

Keywords