EVLİ BİREYLERİN DOĞUM SIRALARININ EVLİLİK UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Number of pages: 308-319
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu araştırmada evli bireylerin doğum sıralarının evlilik uyum düzeyiyle bir ilişkisi olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca bireylerin uyum düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, İstanbul'un farklı sosyo-ekonomik düzeyine sahip bölgelerinde yaşayan bireyler oluşturmuştur. Araştırma örneklemi 54 erkek ve 46 kadın olmak üzere toplamda 100 kişiyi kapsamaktadır. Çalışmada evli bireylerin evlilik uyum düzeylerini belirlemek için "Evlilik Uyum Ölçeği" (EUÖ) (Locke ve Wallace, 1959) kullanılmıştır. Ayrıca çiftlerin yaşı, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk oldukları, ikamet yerleri ve eğitim düzeyleri ile ilgili soruların bulunduğu kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Araştırma verilerinin analizinde tek yönlü varyans analizi, scheffe testi, basit korelasyon kullanılmıştır. Evlilik uyumu ile evli bireylerin doğum sıraları arasında bir ilişki olup olmadığını anlamaya yönelik yapılan analiz sonuçlarına göre, eşiyle aynı doğum sırasına sahip bireylerin evlilik uyum puanlarının eşiyle farklı doğum sırasına sahip olanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Evlilik uyum düzeylerinin, bireylerin yaşları ve eğitim seviyelerine göre farklılık göstermediği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate whether martial adjustment levels of the married i

Keywords