UYGULAMA OKULUNDAKİ DENEYİMİN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 320-332
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışmanın amacı, coğrafya öğretmen adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine bağlı olarak gittikleri uygulama okulundaki stajın öğrenci tarafından değerlendirilmesini ve bu derslerin adaylar üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 10 maddelik likert tipi görüşme formu oluşturulmuştur. Ölçeğin kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma deseni olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Eylül-Haziran ayları arasında eğitim-öğretim yılını kapsayacak şekilde güz ve bahar dönemlerinde takip edilmiştir. Çalışma grubumuzu, coğrafya öğretmen adayı olan 40 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesi sırasında, bireylerin test maddelerine verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılığı belirlemek amacıyla, elde edilen verilerin güvenirliği hesaplanmıştır. Bunun için “Cronbach's Alpha” güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma soruları ve elde edilen verilere göre çalışmada 3 tema belirlenmiştir. Lisans eğitimi-uygulama okulu ilişkisi, rehber öğretmen-aday öğretmen ilişkisi, uygulama okulu-aday öğretmen ilişkisi şeklinde gruplandırmalar yapılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının üniversitede almış oldukları eğitim ile lise coğrafya derslerinin içeriğinin çok örtüşmediği, akademik olarak alınan coğrafya bilgisinin lise coğrafya derslerinde çok kullanılmadığı tespit edilmiştir. Fakat coğrafya öğretmen adayları, uygulama okulundaki rehber öğretmenlerden yeterince faydalandıklarını, rehber öğretmenin staj döneminde her konuda yeterli düzeyde ilgilendiğini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the evaluation of training period and effects of this period on the candidates of geography teacher by themselves related to the lessons of School Experience and Teaching Practice. As the data collection tool, 10-Item Likert Scale Interview Form developed by the researchers. In order to ensure the content validity asked experts’ opinion. As the research design, screening model was used. The study was conducted between September and June to cover the academic year both the fall and spring semesters. Our study group consisted of 40 candidates of geography teacher. During the analysis of the data, to determine the consistency of their responses to i

Keywords