ORTAOKUL 7.SINIF ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİĞİ ALGILAMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 348-357
Year-Number: 2015-4

Abstract

Bu çalışma ortaokul 7.sınıf öğrencilerin sosyal bilgiler dersi değişim ve sürekliliği algılama beceri düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tarama modeli kullanılmıştır.Çalışma grubunun belirlenmesinde basit rastlantısal (tesadüfi) tekniğinden yararlanılmıştır.2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ortaokulların 7.sınıfında okuyan toplam 80 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir.Çalışmada 7.sınıf Sosyal Bilgiler “Türk Tarihine Yolculuk” ünitesindeki değişim ve sürekliliği algılama becerisine uygun kazanımlar belirlenerek başarı testi ve açık uçlu sorular hazırlanmıştır.Hazırlanan soruların kapsam geçerliliğine ilişkin iki sosyal bilgiler öğretmeni, bir Türkçe öğretmeni ile alanında uzman bir akademisyenin görüşleri alınmış ve önerileri doğrultusunda eksikler giderilmiştir.Araştırmada öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir.Yapılan istatistiksel analizlerde aritmetik ortalama ve t-testi değerlerinden yararlanılmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde öğrencilerin Değişim ve sürekliliği algılama boyutunda başarılı oldukları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of the present research is defining secondary school 7th grade students’ social sciences lesson change and continuity perception skill levels. The research adopted survey model, which is a quantitative research design. Work group was selected via simple random selection technique. A total of 80 7th grade students studying at secondary schools in provincial centre of Mugla in 2014-2015 educational year spring semester participated in the research. For the research, acquisitions appropriate for change and continuity perception skill in “A Journey to Turkish History” unit of 7th grade social sciences lesson were determined and an achievement test and open-ended questions were prepared. For the content validity of the questions, the opinions of two social sciences teachers, a Turkish language teacher, and an academician studying the subject field were asked, and the questions were revised in accordance with their suggestions. Data obtained from students’ answers were analysed on SPSS. Arithmetic average scores and t-test values were utilised for statistical analyses. Findings obtained in the present research showed that students were successful in perceiving change and continuity.

Keywords